Snowchange

Landscape Rewilding-ennallistusohjelma kunnostaa jokia, järviä, soita, metsiä ja kosteikkoja. Ohjelmaa koordinoi OSK Lumimuutos, voittoatavoittelematon järjestö. Ennallistusohjelma käynnistettiin 2017.

Osuuskunta Lumimuutos

OSK Lumimuutos on itsenäinen, voittoatavoittelematon osuuskunta, joka harjoittaa ammattimaista kalastusta, ennallistaa luonnonelinympäristöjä ja tukee luontaistalouksia ympäri maailmaa.
Elpyvä maisema (Landscape Rewilding) -ohjelma on mittava soiden ja metsien ennallistamisohjelma.
Keskitymme ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseen, luonnon monimuotoisuuden vajeen pysäyttämiseen sekä valuma-aluepohjaisen vesiensuojelun edistämiseen.
Re-wilding Finland™ on OSK Lumimuutoksen rekisteröity tavaramerkki.

Avainkohteet

Osuuskunta omistaa noin 5000 hehtaaria ennallistusmaita ja valuma-aluekunnostusten kautta toimien vaikutuspiirissä on noin 52,000 hehtaaria. Kohteita lisätään 2020-luvulla. Lokakuussa 2021 ohjelma voitti maailman suurimpiin kuuluvan St. Andrews -ympäristöpalkinnon. Loppuvuodesta 2021 ohjelma voitti Pirkanmaan parhaan vesistöteon sekä Suomen luonnonsuojeluliiton palkinnot. Huhtikuussa 2023 ohjelmalle myönnettiin ympäristöalan "Nobel" eli Goldman-palkinto.

Ennallistaminen auttaa koko Euroopan luontoa

Ennallistamisohjelmamme ennallistaa alueita menetettyjen luontoarvojen palauttamiseksi. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsissä ja soilla on paljon sidottua hiiltä. Niitä voidaan ennallistaa. Hyvinvoivat ekosysteemit ylläpitävät myös luonnon monimuotoisuutta, hyödyttävät paikallisyhteisöjä sekä vesialueita.

Ennallistamisen merkitys

Lumimuutoksen Elpyvä maisema (Landscape Rewilding) -ohjelma ennallistaa laajoja maisematason kohteita siten, että luontoarvot palaavat. Ennallistaminen tähtää myös hiilivarastojen ja hiilensidonnan lisäämiseen.
Ennallistamistoimien on todettu olevan tehokkaita.
Ennallistamismenetelmiä voidaan myös soveltaa muualla Euroopassa, kuitenkin aina huomioiden paikallinen luonto ja tavoitteet.

Jokainen ennallistamisalue inventoidaan tieteen keinoin. Käytössämme ovat mm. kasvillisuus- ja linnustoselvitykset, suokaasu-analyysit ja limnologiset tutkimukset.
Pohjoisten kylien perinnetieto on mukana selvityksissä täydessä laajuudessaan. Se ylläpitää kulttuuriperintöä sekä yhteisöpohjaista seurantaa.

Ennallistamistoimien ovat mahdollistaneet jo nyt eliölajien paluun ennallistetuilla alueilla. Luontainen vedenkierto korjautuu ja vedenlaatu paranee. Maaperän päästöt ja eroosio vähenevät ennallistamisen edetessä. Muuttolinnut hyötyvät ennallistamistoimista.
Ennallistamisalueet sopivat hyvin myös ICCA-alueiksi (YK:n alaiset, kylille tärkeät suojelualueet). Näin on mahdollista vaikuttaa myös pohjoisten alueiden luonnonsuojelukäytänteisiin.
Näin pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla on mahdollisuus nousta kustannustehokkaaksi ratkaisuksi suurissa globaaleissa ympäristö ja ilmastokysymyksissä.