Snowchange Logo

Kivisuo

Kokonaisala: Kivisuon ennallistamisalue on kokonaisuudessaan 750 hehtaaria, joka kytkeytyy 20 kilometriä leveään Muhos-Utajärvi-suokokonaisuuteen, joka on kansallisesti merkittävä. Alueella on säilynyt paljon luonnonarvoja. Liittyminen ennallistamisohjelmaan: Kivisuo saatiin mukaan toukokuussa 2020. Se suojeltiin HELMI-ohjelmassa syyskuussa 2020. Alue laajeni 2021 n. 40 hehtaarilla. Elokuussa 2022 alueeseen saatiin 109 hehtaaria lisää. Yleispiirteet: Kivisuo on laaja yhtenäinen aapasuokokonaisuus, joka on valtavan Muhoksen suokokonaisuuden kaakkoisin osa. Kivisuolla esiintyy monipuolinen valikoima arvokkaita elinympäristöjä (ruohoiset suot, vähäpuustoiset suot, metsäsaarekkeet) ja näiden vaihettumisvyöhykkeitä sekä runsaasti arvokkaiden lajien esiintymiä. Kivisuo edustaa monipuolisesti Pohjanmaan laajoilla aapasoilla tavattavaa suokasvillisuutta. Maisemallisesti Kivisuon avosoiden ja metsäsaarekkeiden muodostama laaja avoin maisema on vaikuttava; avointa maisemaa avautuu pisimmillään 3 – 4 kilometriä avosuoalueiden yli. Linnustoselvityksessä alue on todettu pesimälinnustoltaan valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi Ennallistamistoimenpiteet: Kivisuolla on paljon luontoarvoja jäljellä. Ennallistamistoimiin kuuluvat 1. Alueen maanomistajien kanssa selvittää mahdollisuuksia laajentaa aluetta 2. Valtaojan ennallistaminen 2021-22 3. Lajisto-, kasvihuone- ja kasvillisuusselvitykset (ensimmäinen linnustoselvitys valmis 2020) Lisätietoja lajeista: Alueella pesii muutto- ja tuulihaukka, sekä suuri joukko kahlaajia.

Kesäkuu 2020

Syyskuu 2020

2021